Honungskontroller 2018-2019

Här är den redovisning vi gjorde till Jordbruksverket efter våra honungstester verksamhetsåret 18/19.

Honungsringen ekonomisk förening
Kontrollerar ursprung och kvalité
Jordbruksverket
Magnus Gröntoft
581 86 Linköping
Rapport om Honungsringen ekonomisk förenings aktivitet genom
NP 1/9 2018– 31/8 2019
Sammanfattning
Honungsringens syfte är att arbeta för att den honung som säljs i Sverige är av god kvalitet och i
överensstämmelse med Honungsdirektivet. Detta har under perioden gjorts genom att
konsumentförpackningar inhandlats och analyserats samt genom information och utbildning. Under
perioden har även vax samlats in och skickats till analys. Majoriteten av den analyserade honungen
uppfyller honungsdirektivets krav, dock med ett par anmärkningsvärda undantag. Samtliga vaxprover
som analyserats har visat prov på bekämpnings- eller läkemedelsrester, nivåerna är i 14 av 16 prov
dock låga.
Honungsanalys
Honungsringen beslöt att under året främst fokusera på att analysera honung från små svenska
producenter. Prover lämnades till oss under Apiscandia, dessutom har prov inhandlats i butik och på
marknader. Inom ramen för NP 2019 har Honungsringen skickat 25 honungsprover till analys
Proven analyserades på Intertek ett välrenommerat laboratorium i Tyskland med avseende på vad
laboratoriet kallar kommersiell analys dvs att honungen uppfyller honungsdirektivet, SLVFS 2003:10.
Av provresultaten från Intertek kan man utläsa ett fall av väldigt högt HMF-värde vilket är ett tecken
på felhantering/felförvaring av honungen. En sammanställning av Interteks provsvar bifogas, bilaga 1.
Efter misstankar om fusk har pollenanalys gjorts på 16 honungsprover från en och samma leverantör.
Analysen bekräftar misstankarna om att honungen trots märkning inte är av svenskt ursprung. Ärendet
har överlämnats till berörd kommuns miljöförvaltning. Därutöver har honungsringen kontaktat ännu
en miljöförvaltning i ett ärende kring ytterligare ett misstänkt förfalskningsförfarande.
Vaxanalys
Inom ramen för NP 2019 har Honungsringen skickat 16 vaxprover till Intertek för analys av
bekämpnings- och läkemedelsrester. Samtliga prover påvisade rester av bekämpnings- eller läkemedel.
Totalt påvisades 28 olika substanser (av 320 testade) i de 16 proven, men förutom två av proverna låg
mängden under 0,39 mg/kg vilket betraktas som låga halter. I de två prov som översteg 0,5 mg/kg
rörde det sig om tau-fluvalinat och i ett prov även om propargit, ett i Sverige förbjudet medel mot
kvalster i fruktodling. Att detta och fler andra ämnen (i synnerhet mot varroa) som inte är godkända i
Sverige påvisats i en del av proven, indikerar att det under de senaste åren kommit in en hel del
utländsk vax. Sammanställning i bilaga 2.
Analysföretag
Frågan om hur honung och vax skall analyseras, av vem och med vilka metoder har lyfts under året.
Kontakt har tagits med E-sense Sweden AB för att bidra till utveckling av analysmetoder.Att nå ut
Under verksamhetsåret har ett internt strategimöte samt tre utbildnings/informationstillfällen
genomförts. Strategimötet för Honungsringens styrelse i Sigtuna 1-2 december 2018 beslutade om
riktlinjer för provtagningar under 2019 samt om program för kursen Honung – kvalitét och ursprung,
medverkan på Apiscandia samt om inbjudan till företrädare för handeln.
Honungsringens informationspass sent på eftermiddagen den 9/2 på Apiscandia lockade endast ett
fåtal åhörare. Honung – kvalitét och ursprung genomfördes i Alvesta i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan 190119. 52 personer deltog på plats och 31 via länk (men det var egentligen fler då det
på vissa ställen satt fler än en person på samma länk). Dagen filmades. Den 29/4 hölls en träff om
honungskvalitet i Stockholm där inbjudan gått ut till de stora aktörerna inom livsmedelshandeln,
representanter från Ica, Coop, Axfood närvarade tillsammans med representanter från BF och Svenskt
Sigill. Honungsringens viktigaste slutsatser från träffen är att handeln inte ens betraktar de största
svenska biodlingsföretagen som tillräckligt stora honungsleverantörer utan att import utgör den
självklara basen för honungsförsäljningen. Vad gäller äkthet och kvalitét förlitar sig handeln på
dokument från förgående led. Handels företrädare påpekade att det var svårt att värdera vilka analyser
som är relevanta och frågan ställdes om Honungsringen skulle kunna vara bidra med råd.
Övrigt
Under året har Honungsringen registrerats som ideell förening, den ekonomiska föreningen kommer
att upphöra vid årsskiftet.
Summary
The purpose of Honungsringen is to ensure that the honey sold in Sweden is of good quality and in
accordance with Honungsdirektivet. This was done by purchasing and analyzing consumer packaging
and also by providing information and education. During the period, wax was also collected and sent
for analysis. The majority of the honey analyzed meets the requirements of Honungsdirektivet, though
with a few notable exceptions. All wax samples analyzed have shown pesticide or drug residues,
however, the levels are low in 14 of 16 samples.
Bilagor