• Årsmöte

  Posted on 3 februari, 2015 by admin in Möte.

  Härmed kallas medlemmarna i Honungsringen ek för till ordinarie årsmöte

  Onsdagen den 26 februari år 2015 kl 19.30 per telefon
  Anmälan till mötet via e-post calle.regnell@swipnet.se senastden 19/2 2015.

  Sedvanliga handlingar och telefonnummer skickas med e-post efter anmälan!

  Om du får detta utskick per brev, vänligen meddela din e-postadress till vår kassör:

  david@honungstjanst.se

  Endast medlem som betalt årsavgiften för 2015 har rösträtt på mötet!

  Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd (närvarande medlemmar).
  3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  5. Framläggande av årsredovisningen.
  6. Revisorernasberättelse
  7. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
  8. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
  10. Fråga om fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
  11. Verksamhetsplan för 2015.
  12. Fastställande av årsavgift för 2016
  13. Val av styrelse
  14. Val av revisor:
  15. Val av revisorsuppleant på ett år:
  16. Val av valberedning: ( för år 2014 saknas valberedning ).
  17. Firmatecknare till nästa årsmöte: ( ordföranden samt kassören var för sig)
  18. Föreningens fortsatta verksamhet
  19. Övriga ärenden.
  20. Avslutning av mötet
Comments are closed.