Gå till innehåll

Honungsringen höll sitt årsmöte den 21:a februari. Det blev en del förändringar.

Styrelsen ser nu ut så här:

Ordförande Kurt Oldeskog Rosersberg, epost

Sekreterare Alf Andersson Sveg, epost

Kassör Lasse Stensson Bollnäs, epost

Ledamot Simon Höjeberg Havdhem, epost

Ledamot Calle Regnell Stockholm, epost

Suppleant Anna Lenninger Hägersten, epost

Suppleant Viktoria Bassani Vellinge, epost

Suppleant Birgitta Andersson Bunkeflostrand, epost

Suppleant Monica Larsson Hjärnarp, epost

Härmed kallas medlemmarna i Honungsringen ek för till ordinarie årsmöte

Onsdagen den 26 februari år 2015 kl 19.30 per telefon
Anmälan till mötet via e-post calle.regnell@swipnet.se senastden 19/2 2015.

Sedvanliga handlingar och telefonnummer skickas med e-post efter anmälan!

Om du får detta utskick per brev, vänligen meddela din e-postadress till vår kassör:

david@honungstjanst.se

Endast medlem som betalt årsavgiften för 2015 har rösträtt på mötet!

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd (närvarande medlemmar).
 3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Framläggande av årsredovisningen.
 6. Revisorernasberättelse
 7. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Fråga om fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
 11. Verksamhetsplan för 2015.
 12. Fastställande av årsavgift för 2016
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisor:
 15. Val av revisorsuppleant på ett år:
 16. Val av valberedning: ( för år 2014 saknas valberedning ).
 17. Firmatecknare till nästa årsmöte: ( ordföranden samt kassören var för sig)
 18. Föreningens fortsatta verksamhet
 19. Övriga ärenden.
 20. Avslutning av mötet