Författararkiv: admin

Årsmöte 2020

Honungsringens årsmöte äger rum i Sunne på Selma spa i samband med Biodlingsföretagarnas konferens.

Den 21 februari 2020 kl 17:30, efter att Statens jordbruksverk har avslutat sin dag har både den ekonomiska föreningen, som är under avveckling, och den nybildade ideella föreningen har sitt årsmöte.

Den beslutade årsavgiften för 2020 är 350 kr och kan betalas på bankgiro 5315-8937.

Årsmöte 2018

Honungsringen höll sitt årsmöte den 21:a februari. Det blev en del förändringar.

Styrelsen ser nu ut så här:

Ordförande Kurt Oldeskog Rosersberg, epost

Sekreterare Alf Andersson Sveg, epost

Kassör Lasse Stensson Bollnäs, epost

Ledamot Simon Höjeberg Havdhem, epost

Ledamot Calle Regnell Stockholm, epost

Suppleant Anna Lenninger Hägersten, epost

Suppleant Viktoria Bassani Vellinge, epost

Suppleant Birgitta Andersson Bunkeflostrand, epost

Suppleant Monica Larsson Hjärnarp, epost

Honungsringen rapport 2014/2015

Rapport om Honungsringen ekonomisk förening aktivitet genom NP 2014/2015, 1/9 2014– 31/8 2015

 

Sammanfattning

Ett antal honungsprover har inköpts från olika källor, stora butikskedjor och mindre företag. Anledning är att för många år sedan fanns rapporter om förfalskad honung som såldes i Sverige. Förutom ren utblandning med otillåtna produkter som nedbruten stärkelse förekom även ommärkning av ursprungsland. Detta kunde innebära att honung försett med importförbud på grund av förekomst av t ex antibiotika slussades via tredje land ut på världsmarknaden. Honungsringen bildades för att arbeta med analys av honungen ursprung och kvalité i ett försök att motverka felaktigheter. På senare tid har det framkommit att honung är en populär produkt för kriminella organisationer att använda för sin lukrativa verksamhet.

Hela rapporten hittar ni här

 

Årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Honungsringen ek för till ordinarie årsmöte

Onsdagen den 26 februari år 2015 kl 19.30 per telefon
Anmälan till mötet via e-post calle.regnell@swipnet.se senastden 19/2 2015.

Sedvanliga handlingar och telefonnummer skickas med e-post efter anmälan!

Om du får detta utskick per brev, vänligen meddela din e-postadress till vår kassör:

david@honungstjanst.se

Endast medlem som betalt årsavgiften för 2015 har rösträtt på mötet!

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd (närvarande medlemmar).
 3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Framläggande av årsredovisningen.
 6. Revisorernasberättelse
 7. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Fråga om fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
 11. Verksamhetsplan för 2015.
 12. Fastställande av årsavgift för 2016
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisor:
 15. Val av revisorsuppleant på ett år:
 16. Val av valberedning: ( för år 2014 saknas valberedning ).
 17. Firmatecknare till nästa årsmöte: ( ordföranden samt kassören var för sig)
 18. Föreningens fortsatta verksamhet
 19. Övriga ärenden.
 20. Avslutning av mötet

Honungsringens analyser 2013/2014

Styrelsen beslöt 2014 att göra en ny genomgång av den honung som finns på butikshyllorna i några större kedjor, ICA, KF, Hemköp, Citygross och Willys. Vissa butiker tillhör samma grossist men kan ändå ha olika produkter på hyllan. Inköpen görs från november till mars då det mesta av småodlarnas honung på hyllorna sålt slut. Vi bedömer att vi på så sätt får de större tapparnas honung. De som kan ha störst vinst av att fuska. Totalt inköptes 31 prov varav 15 med svenskt ursprung, 7 EU/ickeEU, 3 EU, 2 Mexico/Nicaragua och 1 från Kina. Proven analyserades med avseende på vad laboratoriet kallar kommersiell analys dvs att honungen uppfyller honungsdirektivet, analyserna utökades med att analysera bly-halt och i ett fall antibiotika. Av de 31 proven var endast 2 helt underkända medan 1 kunde klassas om till bakhonung. Ett av de underkända proven verkade ha varit utsatt för hög värme som resulterade i mycket hög halt av HMF och ett lågt enzymvärde. Det andra hade bara för låg enzymaktivitet. Det är anmärkningsvärt att 18 av 31 hade ett HMF-värde över 15 som är Tysklands och Finlands gränsvärde för godkänd honung. Detta tyder på en ovarsam hantering eller lagring av den färska honungen. Resultaten presenteras i tabellform i slutet rapporten.

10 sorter av flytande honung analyserades inte minst för att konstatera om den varit för mycket uppvärmd. Vissa sorter, akacia, är naturligt flytande som ett resultat av kvoten glukos/fruktos. 2 av proven blev underkända. Det ena hade både för högt HMF-värde och för låg enzymaktivitet, den andra endast för låg enzymaktivitet.

Man försöker också att få svensk honung flytande genom att selektera honung med rätt g/f kvot och lösa alla kristaller genom en försiktig uppvärmning. Detta kan förorsaka höga HMF-värden och sänkt enzymaktivitet.

Analys av bly grundade sig på vår teori att all blyförorening kom från gammal utrustning. Tyvärr har det inte visat sig stämma utan bly verkar kunna komma även från annat håll. Varifrån kräver ytterligare utredning. Av de 31 proven innehöll bara 2 påvisbara halter av bly, ett prov från Sverige och ett från EU.

syra ph HMF_40 HMF h2o enzym Bly

Kloramfenikol i honung?

Tidigare i år kom larm om att griskött från södra Sverige innehöll kloramfenikol. Antibiotikan visade sig komma från halmen. Många biodlare använder halm i sina foderlådor. Finns det då någon risk att den kan hamna i honungen? Kloramfenikol är en liten molekyl som lätt skulle kunna diffunderar ut i fodret. Honungsringen fick en foderram från en biodlare som i många år använt plastpåsar med halm i sina foderlådor. Fodret analyserades och ingen kloramfenikol kunde detekteras.

Livsmedelsverket kontaktades för att höra deras syn på detta eventuella problem. De i sin tur hänvisade till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) vilket är den institution som gjort analyserna på halmen. SVA ansåg att risken för att kloramfenikol skulle kunna hittas i honung med den metod vi använder för utfodring är minimal. Dels har man bara funnit förorenad halm i en begränsad sel av Sverige, dels är mängden halmen mycket liten. Grisarna äter ju halmen och kan därvid få i sig kemikalien medan bina bara äter sockerlösningen som legat i halm. Man var inte förvånad att vi inte hittade någon antibiotika i fodret. Tilläggas bör att vi bara tagit ett prov men trots det ansåg man inte på SVA att det förelåg någon risk.